BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 29 maj 2023

                     BURMISTRZ

        RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki


OŚiGK.I.6220.9.47.2021      

                                                                                                                                      

Radomyśl Wielki, dnia 29-05-2023r.


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie:

  • art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 – t.j.),
  • art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022r., poz. 1029 –  t.j.),


Burmistrz Radomyśla Wielkiego

zawiadamia strony postępowania,


że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zakładu przemysłowego bazy przeładunkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, na działkach nr ewid. gruntu: 1270/1, 1271/1, 1272/1, 1274/1, 1275/1, obręb Podborze.


Równocześnie informuję, że w toku postępowania uzyskano stanowiska organów opiniujących oraz uzgadniających warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowienie z dnia 07-03-2023r. znak: WOOŚ.4221.11.2.2022.PM.11,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu opinia z dnia 22-11-2022r. znak: PSNZ.9020.4.2.2022,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinia z dnia  05-11-2021r. znak: KR.ZZŚ.4360.170.2021.BS.


Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów  i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.


W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pok. 9 w dni robocze w godzinach pracy urzędu, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.


Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

  • wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w sołectwach Podborze i Zgórsko,
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wadowice Górne oraz w sołectwach Piątkowiec i Grzybów.


Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag
do przedmiotowej sprawy i po tym okresie zostanie wydana decyzja administracyjna.


Obwieszczenie nastąpiło dnia 29-05-2023r.


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup