BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 08 maj 2023

              B U R M I S T R Z

         Radomyśla Wielkiego

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

              powiat mielecki


OŚiGK.I.6220.8.26.2020   

                                                                                             

Radomyśl Wielki dnia 08-05-2023r.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku  z art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”),


Burmistrz

Radomyśla Wielkiego

zawiadamia strony postępowania


że, w dniu 06-03-2023r. do Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim wpłynęło odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego znak OŚiGK.I.6220.8.21.2020 z dnia 03-02-2023r. o środowiskowych uwarunkowań  po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Modernizacji systemów wentylacji oraz ogrzewania wraz z budową nowego obiektu inwentarskiego na działkach nr ewid. 1648, 1649/3, 1687/2, 1649/1, 1650/1” położonych  w miejscowości Dulcza Mała, gmina Radomyśl Wielki.


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana na wniosek Katarzyny Szymurskiej reprezentującej Artura Pawełczak

.

Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane w dniu 13-03-2023r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 12,  39-400 Tarnobrzeg.


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu pismem z dnia 24-03-2023r. (data wpływu do tut. organu 18-04-2023r.) znak SKO.402.ŚO.728.9.2023 wezwało do uzupełnienia akt sprawy o brakujące załączniki.

Stosowne uzupełnienie Inwestor doręczył tut. organowi przy pismach z datą wpływu 25-04-2023r. oraz 08-05-2023r.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego pismem z dnia 08-05-2023r. znak OŚiGK.I.6220.8.25.2020 przedłożone przez Inwestora uzupełnienia przesłał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu.


Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/), poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Dulcza Mała.


Obwieszczenie nastąpiło dnia: 08-05-2023r.


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup