BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Burmistrz Radomyśla Wielkiego 30 marzec 2023

         B U R M I S T R Z

RADOMYŚLA WIELKIEGO

               Rynek 32

    39-310 Radomyśl Wielki

          Powiat mielecki


OŚiGK.I.6220.1.10.2023    

                                                                                                                                   

Radomyśl Wielki, dnia 30-03-2023r.


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA


Działając na podstawie:

  • art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 – t.j. – zwanej dalej „k.p.a”),
  • art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022r., poz. 1029 –  t.j. – zwanej dalej ustawą),


Burmistrz Radomyśla Wielkiego

zawiadamia strony postępowania,


że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 103 552R Wólka Dulecka – Pień od km 0+010 do km 0+600 i od km 0+742  do km 3+515 w miejscowości Radomyśl Wielki i Pień, Gmina Radomyśl Wielki, na wniosek Gminy Radomyśl Wielki.


Równocześnie informuję, że w toku postępowania uzyskano stanowiska organów opiniujących o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu z dnia 23-01-2023r. znak: PSNZ.9020.2.5.2023,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24-02-2023r. znak: WOOŚ.4220.11.5.2023.AW.4 oraz z dnia 22-03-2023r. znak pisma WOOŚ.4220.11.5.2023.AW.6,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20-03-2023r. znak: KR.ZZŚ.4.4901.12.2023.NP.


Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.


W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim,  Rynek 32, pok. 9 w dni robocze w godzinach pracy urzędu, oraz zgłosić swoje uwagi  w terminie  7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.


Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia  w miejscowości Radomyśl Wielki oraz w sołectwie Pień.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Obwieszczenie nastąpiło dnia 30-03-2023r.


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup