BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 21 czerwiec 2022

         B U R M I S T R Z

   Radomyśla Wielkiego

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

              powiat mielecki   

                                                 

OŚiGK.I.6220.4.8.2022


Radomyśl Wielki dnia 21-06-2022r.


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


I. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21-06-2022r. wydana została decyzja znak: OŚiGK.I.6220.4.7.2022  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej kotłowni parowej wraz z wymianą kotła 1 MW na  2,4 MW” na terenie Zakładu Geyer & Hosaja Sp. z o.o. działka nr ewid. 37/1, obręb Partynia, gmina Radomyśl Wielki”.

Decyzja ta została wydana na wniosek: Firmy Geyer & Hosaja Sp. z o.o. z siedzibą w Partyni 12.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się na zasadach udostępniania informacji o środowisku określonych w UUOŚ, w szczególności jest to możliwe w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki w godzinach pracy urzędu.

Dnia 21-06-2022r. treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.


II. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 UUOŚ zawiadamia się wszystkie strony o wydaniu decyzji znak: OŚiGK.I.6220.4.7.2022 z dnia 21-06-2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej kotłowni parowej wraz z wymianą kotła   1 MW na 2,4 MW” na terenie Zakładu Geyer & Hosaja Sp. z o.o. działka nr ewid. 37/1, obręb Partynia, gmina Radomyśl Wielki.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki w godzinach pracy urzędu. Odpis decyzji podlega ponadto udostępnieniu na wniosek strony na zasadach określonych w art. 49b § 1 k.p.a., z zastrzeżeniem art. 35 § 5 k.p.a.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/), poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Partynia.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Burmistrza Radomyśla Wielkiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).


Obwieszczenie nastąpiło dnia: 21-06-2022r.


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

Pliki do pobrania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup