BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 14 czerwiec 2022

         B U R M I S T R Z

   Radomyśla Wielkiego

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

              powiat mielecki

                                                     

OŚiGK.I.6220.5.6.2022


Radomyśl Wielki dnia 14-06-2022r.


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


I. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2022r. wydana została decyzja znak: OŚiGK.I.6220.5.5.2022  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku produkcyjno – magazynowego z częścią socjalno – biurową i handlowo – usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. gruntu: 645/2, 646/4, 646/5, 646/6, obręb Dąbie”.

Decyzja ta została wydana na wniosek: Firmy TRANS – ROWER Roman Tylec reprezentowanej przez pełnomocnika Sylwię Madejską - Mosor.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się na zasadach udostępniania informacji o środowisku określonych w UUOŚ, w szczególności jest to możliwe w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki w godzinach pracy urzędu.

Dnia 14-06-2022r. treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.


II. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 UUOŚ zawiadamia się wszystkie strony o wydaniu decyzji znak: OŚiGK.I.6220.5.5.2022 z dnia 14-06-2022r.  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku produkcyjno – magazynowego z częścią socjalno – biurową i handlowo – usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. gruntu: 645/2, 646/4, 646/5, 646/6, obręb Dąbie”.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki  w godzinach pracy urzędu. Odpis decyzji podlega ponadto udostępnieniu na wniosek strony na zasadach określonych w art. 49b § 1 k.p.a.,     z zastrzeżeniem art. 35 § 5 k.p.a.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/), poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Dąbie.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Burmistrza Radomyśla Wielkiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania  w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).


Obwieszczenie nastąpiło dnia: 14-06-2022r.


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

Pliki do pobrania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup