BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 26 maj 2022

         B U R M I S T R Z

RADOMYŚLA WIELKIEGO

               Rynek 32

    39-310 Radomyśl Wielki

          Powiat mielecki


OŚiGK.I.6220.2.6.2022   

                                                                                                                                   

Radomyśl Wielki, dnia 26-05-2022r.


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie:

  • art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 – t.j. – zwanej dalej „k.p.a”),
  • art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022r., poz. 1029 –  t.j. – zwanej dalej ustawą),

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

zawiadamia strony postępowania,


że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 94/2, 98, 102, 103, 114, 118/2, 120/2, 144 oraz części działek 67/6, 99, 122, 126/4 obręb Dulcza Mała, Gmina Radomyśl Wielki, na wniosek pełnomocnika Damiana Bębnistę reprezentującego Inwestora: Firmę PVE 118 Sp. z o.o. z Bydgoszczy, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 21.


Równocześnie informuję, że w toku postępowania uzyskano stanowiska organów opiniujących o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu z dnia 03-03-2022r. znak: PSNZ.9020.2.6.2022 (data wpływu 07-03-2022r.),
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18-05-2022r. znak: WOOŚ.4220.11.6.2022.IM.10 (data wpływu 18-05-2022r.),
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17-03-2022r. znak: KR.ZZŚ.4.4360.46.2022.BS (data wpływu 18-03-2022r.).


Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów  i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.


W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pok. 9 w dni robocze w godzinach pracy urzędu, oraz zgłosić swoje uwagi  w terminie  7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia  w miejscowości Dulcza Mała.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Obwieszczenie nastąpiło dnia 26-05-2022r.


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup