BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 18 maj 2022
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla 18 maj 2022
BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

BI.II.6730.69.2022.JJ                   Radomyśl Wielki, dnia 18-05-2022r.

 

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) w związku art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje:

 

że w dniu 18-05-2022 roku na wniosek NRG 9 Sp. z o. o. została wydana decyzja znak BI.II.6730.69.2022.JJ o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: 

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Radomyśl 1” na działkach nr: 1135, 1233/2, 1244/2 położonych w miejscowości DULCZA MAŁA, gmina Radomyśl Wielki.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Radomyślu Wielkim w godzinach pracy Urzędu.Treść decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.radomysl.bip.2.ires.pl.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zapoznanie z dokumentacją następuje na pisemny wniosek./-/ Z up. Burmistrza             
mgr Maria Należna        
Sekretarz      
Pliki do pobrania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup