BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 16 maj 2022

         B U R M I S T R Z

RADOMYŚLA WIELKIEGO

               Rynek 32

    39-310 Radomyśl Wielki

          Powiat mielecki


OŚiGK.I.6220.5.4.2022    

                                                                                                                  

Radomyśl Wielki, dnia 16-05-2022r.


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie:

  • art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021r., poz. 2373 –  t.j.),
  • art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 – t.j.),

w związku z wnioskiem Firmy TRANS – ROWER Roman Tylec reprezentowanej przez pełnomocnika Sylwię Madejską – Mosor w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa budynku produkcyjno – magazynowego z częścią socjalno – biurową i handlowo – usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. gruntu: 645/2, 646/4, 646/5, 646/6, obręb Dąbie;


Burmistrz Radomyśla Wielkiego

zawiadamia strony postępowania,


że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania w/w decyzji.


Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu można się zapoznać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32 w godz. 7.30 - 15.30 lub pod numerem tel. 14 680-89-16.


Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy i po tym okresie zostanie wydana decyzja administracyjna.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 16-05-2022r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) na stronie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl)  oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia  w miejscowości Dąbie.


Obwieszczenie nastąpiło dnia 16-05-2022r.


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup