BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 28 grudzień 2021

         URZĄD MIEJSKI

     w Radomyślu Wielki

             Rynek 32

39-310 Radomyślu Wielkim 

                                                                                                

Radomyśl Wielki dn. 28-01-2021r.

OŚiGK.I.271.4.2021


Wybór oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie zapytania ofertowego o wartości równej lub nie przekraczającej 30 000 zł netto na:

“Obsługę geodezyjno – kartograficzną Gminy Radomyśl Wielki w 2022 roku ”


Do upływu terminu składania ofert tj. do dn. 27-12-2021r. do godz. 1600 wpłynęły poniższe oferty:


Nr. oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium: Cena oferty brutto PLN:

1

Usługi Geodezyjne GEOPUNKT z Dębicy

36 400,00

2

Zakład Usług Geodezyjnych GEOKART z Radomyśla Wielkiego

34 450,00


W wyniku analizy ofert wybrano Wykonawcę (podać nazwę, adres wykonawcy oraz cenę brutto zamówienia):

Zakład Usług Geodezyjnych Geokart Marek Chmiel z Radomyśla Wielkiego, ul. Kochanowskiego 10 – cena brutto 34 450,00 zł za obsługę geodezyjno – kartograficzną Gminy Radomyśl Wielki w 2022 roku.


Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za świadczenie różnych usług geodezyjno – kartograficznych dla Gminy Radomyśl Wielki w 2022 roku. Ponadto posiada odpowiedni potencjał techniczny, osobowy do wykonania przedmiotu zamówienia oraz posiada odpowiednie kwalifikacje.


Z up. Burmistrza

Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

 

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup