BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 11 styczeń 2022

           BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

39-310 Radomyśl Wielki

            Rynek 32

       powiat mielecki


OŚiGK.I.6220.9.23.2021

                                                                                                                        

Radomyśl Wielki dnia 11-01-2022r.


OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2021r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku   i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 – tekst jednolity),


Burmistrz Radomyśla Wielkiego

zawiadamia


o wydanym postanowieniu z dnia 11-01-2022r. znak OŚiGK.I.6220.9.22.2021 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zakładu przemysłowego bazy przeładunkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu: 1270/1, 1271/1, 1272/1, 1274/1, 1275/1, obręb Podborze, w związku z wnioskiem złożonym dnia 03-09-2021r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


Tutejszy organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 10-09-2021r. znak OŚiGK.I.6220.9.2.2021 zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem znak WOOŚ.4220.11.40.2021.PM.18 z dnia 13-12-2021r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraził opinię, że dla planowanej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 05-11-2021r. znak KR.ZZŚ.4360.170.2021.BS stwierdził, że dla planowanej instalacji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu w swojej opinii sanitarnej z dnia 27-09-2021r. znak PSNZ.9020.2.37.2021 stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia – zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym a także po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Burmistrz Radomyśla Wielkiego postanowieniem z dnia 11-01-2022r. znak OŚiGK.I.6220.9.22.2021 postanowił stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia określając jednocześnie zakres raportu.


Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 – tekst jednolity) mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki,  w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530  lub telefonicznie 14 680-89-16 w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron  o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić  w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

  • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomyslwielki.pl),
  • wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w sołectwach Podborze i Zgórsko,
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wadowice Górne oraz w sołectwach Piątkowiec i Grzybów.


Obwieszczenie nastąpiło dnia 11-01-2022r.


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

 

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup