BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 01 grudzień 2021

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

39-310 Radomyśl Wielki

Rynek 32

Powiat mielecki


OŚiGK.I.6220.9.13.2021

                                                                                                                            

Radomyśl Wielki dnia 01-12-2021r.


OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie dopuszczenia

organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu na prawach strony postępowania.


Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2021r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji   o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 – tekst jednolity), w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko obejmującego Budowę zakładu przemysłowego bazy przeładunkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, na działkach nr ewid. gruntu: 1270/1, 1271/1, 1272/1, 1274/1, 1275/1, obręb Podborze;


Burmistrz Radomyśla Wielkiego,

zawiadamia strony postępowania,


o wydanym postanowieniu z dnia 01-12-2021r. znak OŚiGK.I.6220.9.13.2021 w sprawie  dopuszczenia Stowarzyszenia Ekologicznego „Czysta Strefa”, Piątkowiec 50A, 39-308 Wadowice Górne do udziału w postępowaniu na prawach strony postępowania.

Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie oraz składania uwag i wniosków w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32 w godzinach pracy urzędu  tj. od 730 do 1530  lub telefonicznie 14 680-89-16 w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. 


Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron  o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić  w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

  • wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w sołectwach Podborze i Zgórsko,
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wadowice Górne oraz w sołectwach Piątkowiec i Grzybów.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 01-12-2021r.


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK        

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup