BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 25 listopad 2021

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

Powiat mielecki


OŚiGK.I.6220.7.21.2020

                                                                                                              

Radomyśl Wielki dnia 25-11-2021r.


Obwieszczenie

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  

i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Działając na podstawie art. 33 ust.1, art. 79 ust. 1 w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 – j.t.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca  1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 – t.j.);


Burmistrz Radomyśla Wielkiego  


informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków  w miejscowości Ruda – Ścieżki II, gmina Radomyśl Wielki”.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie działek nr ewid.: 512, 555/1, 575/2, 576, 577, 578/1, 578/2, 578/3, 579, 580, 581, 586, 792, 804, 805, 807, 808, 809, 810, 811, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 833/1, 833/2, 834, 835/3, 837, 840, 841, 843, 848/1, 848/4, 849/1, 850, 856/1, 857/2, 858/2, 859, 860, 882/2, 882/3, 946, 1448, 1450, 1551/1, 1551/3, 1551/4, 1552/3, 1553, 1554, 1555, 1556, 1559/2, 1559/5, 1561, 1562, 1564/4, 1574, 1575, 1577, 1582, 1583, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589/2, 1595, 1596/4, 1597, 1598, 1603, 1604, 1605, 1615, 1617/1, 1617/2, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1630, 1632, 1635, 1636, 1637, 1641, 1643, 1649 położonych w miejscowości Ruda.


Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek z dnia 04-11-2020r. złożonego przez Gminę Radomyśl Wielki.


Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko, o których mowa  w § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z  2019r. poz. 1839).


Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Radomyśla Wielkiego, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (właściwy do uzgodnienia warunków realizacji dla planowanej instalacji), Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (właściwy do uzgodnienia warunków realizacji dla planowanej instalacji) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu (właściwy do zaopiniowania warunków realizacji).


Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

  • zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy ( w tym: wnioskiem o wydanie decyzji, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami) wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu (pon. 800 do 1600, wt. – pt.  w godzinach od 730 do 1530),
  • zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ uwagi i wnioski  mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (t.j. Dz. U z 2021r. poz. 247)  w terminie 30 dni tj. od 25-11-2021r. do 24-12-2021r.  na adres: Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki, poczta elektroniczna – .


Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpoznania. Zgodnie z art. 29 w/w ustawy  - każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

 Z

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 25-11-2021r. poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielki, Rynek 32,
  • w miejscu realizacji przedsięwzięcia w miejscowości Ruda.


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup