BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 25 listopad 2021

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

Powiat mielecki


OŚiGK.I.6220.9.23.2020

                                                                                                              

Radomyśl Wielki dnia 25-11-2021r.


Obwieszczenie

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  

i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Działając na podstawie art. 33 ust.1, art. 79 ust. 1 w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 – j.t.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca  1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 – t.j.);


Burmistrz Radomyśla Wielkiego   


informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dąbrówka Wisłocka (II), gmina Radomyśl Wielki”.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie działek nr ewid.: 123/1, 474/15, 474/60, 474/61, 900/1, 900/3, 904/1, 904/2, 905, 902/1, 902/2, 904/3, 906/2, 910, 911/2, 912, 913, 914, 921, 922/1, 923/3, 923/4, 924/1, 926/2, 927, 928/2, 929, 937/2, 938/2, 939, 940, 941/2, 942/1, 942/4, 943, 950, 951, 952/1, 953/1, 954/1, 967/1, 967/2, 970, 975, 979, 981, 990, 995, 996/2, 999, 1002/1, 1002/3, 1002/4, 1003, 964, 1043/13, 1043/14, 1043/15, 1043/18, 1045/3, 1045/4, 1048/7, 1048/8, 1048/12, 1092/1, 1092/2, 1092/3, 1093/2, 1094/2, 1095/2, 1096/2, 1096/4, 1097/2, 1097/4, 1098/2, 1100/2, 1100/4, 1101/4, 1102/1, 1101/6, 1101/7, 1102/2, 1103/4, 1105/10, 1321, 1322, 1360/7, 1384/2, 1385/4, 1386/2, 1498/7, 1498/8, 1498/13, 1498/19, 1505/2, 1510/2, 1515/2, 1516, 1519/1, 1519/2, 1551, 1556, 1571/1, 1571/2, 1572/1, 1572/2, 1574, 1590/1, 1590/2, 1590/3, 1590/4, 1591, 1592/1, 1592/2, 1605, 1606/1, 1606/3, 1606/4, 1608, 1609 położonych w miejscowości Dąbrówka Wisłocka.


Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek z dnia 04-11-2020r. złożonego przez Gminę Radomyśl Wielki.


Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko, o których mowa  w § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z  2019r. poz. 1839).


Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Radomyśla Wielkiego, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (właściwy do uzgodnienia warunków realizacji dla planowanej instalacji), Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (właściwy do uzgodnienia warunków realizacji dla planowanej instalacji) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu (właściwy do zaopiniowania warunków realizacji).


Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

  • zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy ( w tym: wnioskiem o wydanie decyzji, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami) wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu (pon. 800 do 1600, wt. – pt.  w godzinach od 730 do 1530),
  • zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ uwagi i wnioski  mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (t.j. Dz. U z 2021r. poz. 247)  w terminie 30 dni tj. od 25-11-2021r. do 24-12-2021r.  na adres: Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki, poczta elektroniczna – .


Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpoznania. Zgodnie z art. 29 w/w ustawy  - każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.  Z


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 25-11-2021r. poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielki, Rynek 32,
  • w miejscu realizacji przedsięwzięcia w miejscowości Dąbrówka Wisłocka.


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup