BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 22 listopad 2021

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki


OŚiGK.I.6220.9.10.2021

                                                                                                                                                   

Radomyśl Wielki dnia 22-11-2021r.


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 – cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”),


Burmistrz Radomyśla Wielkiego

ZAWIADAMIA:


I że wyniku zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., Os. Rzeka 133,  34-451 Tylmanowa  dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zakładu przemysłowego bazy przeładunkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu: 1270/1, 1271/1, 1272/1, 1274/1, 1275/1, obręb Podborze wpłynęły liczne protesty, uwagi, zastrzeżenia i sprzeciwy mieszkańców z Gminy Radomyśl Wielki oraz z sąsiedniej Gminy Wadowice Górne dotyczące realizacji w/w instalacji.


II Jednocześnie informujemy aby uczestniczyć na obecnym etapie wydawania decyzji środowiskowej dla przedmiotowej instalacji jako strona postępowania zgodnie z art. 28 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3a UUOŚ, konieczne jest ustalenie do jakich nieruchomości przysługuje jej prawo rzeczowe oraz jeśli nie graniczą one z terenem planowanej inwestycji - jakie jest ich aktualne i potencjalne przeznaczenie, czy z uwagi na usytuowanie w stosunku do terenu planowanej inwestycji, inwestycja ta spowoduje przekroczenie standardów jakości środowiska na tych nieruchomościach lub może wprowadzić ograniczenia w ich zagospodarowaniu. Dlatego należy wykazać interes materialnoprawny aby uzyskać status strony postępowania w niniejszej sprawie.


III. Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


IV. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

  1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomyslwielki.pl),
  2. wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w sołectwach Podborze i Zgórsko
  3. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wadowice Górne oraz w sołectwach Piątkowiec i Grzybów.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 22-11-2021r.


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

 

 

 

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup