BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 10 listopad 2021

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki


OŚiGK.I.6220.2.15.2021


Radomyśl Wielki, dnia 10-11-2021r.


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021r., poz. 247 –  t.j.), art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 – t.j.), w związku z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec reprezentowanego przez pełnomocnika Beatę Barszcz  w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1 169R relacji Podleszany – Rydzów – Ruda – Zasów w km 5+810 – 9+780 i w km 12+500 – 13+740 w miejscowości Ruda i Dąbrówka Wisłocka,


zawiadamiam strony postępowania,


że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania w/w decyzji. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie działek nr ewid.: 3582, 12, 42, 41, 77, 97, 115, 96, 409, 2766, 829, 586, 860, 1575, 2901, 1219, 1587, 1563, 1509/2, 1525, 825, 1539, 2081, 2041/1, 2041/2, 3111, 3198, 3119/6, 3119/5, 3119/7, 3265, 3279, 3285, 4300/2, 4282/2, 4300/1, 4284/2, 4284/1, 4283/3, 3118, 2633, 3125, 4283/4 obręb Ruda oraz na działkach nr ewid. 123/1, 177, 475/3, 1030 obręb Dąbrówka Wisłocka.


Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, w godz. 7.30 - 15.30 lub pod numerem tel. 14 680-89-16.


Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag
do przedmiotowej sprawy i po tym okresie zostanie wydana decyzja administracyjna.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 10-11-2021r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/)  na stronie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Ruda i Dąbrówka Wisłocka.


Obwieszczenie nastąpilo dnia 10-11-2021r.


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup