BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla 05 listopad 2021

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

BI.II.6733.33.2021.JJ                   Radomyśl Wielki, dnia 05-11-2021r.

 

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) w związku art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje:

 

że w dniu 5-11-2021 roku została wydana decyzja znak BI.II.6733.33.2021.JJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków na działkach 2420, 1317/26 w miejscowości Dulcza Wielka, gmina Radomyśl Wielki.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Radomyślu Wielkim w godzinach pracy Urzędu.Treść decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.radomysl.bip.2.ires.pl.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zapoznanie z dokumentacją następuje na pisemny wniosek.
Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 5 listopada 2021 roku.

/-/ Z up. Burmistrza
mgr Maria Należna

Sekretarz Gminy

Pliki do pobrania
decyzja_oczyszczalnia.pdf - Treść decyzji
zal._graficzny.pdf - Załączniki graficzne
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup