BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 09 wrzesień 2021

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki


BI.II.6733.28.2021.JJ   

                                                    

Radomyśl Wielki, dnia 09-09-2021r.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) w związku art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)


Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje:


że w dniu 9-09-2021 roku została wydana decyzja znak BI.II.6733.28.2021.JJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa sieci wodociągowej Dn160 dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Podborzu, gm. Radomyśl Wielki na działkach nr 574, 576, 577/1, 579, 581, 583/1, 584, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 596 położonych w miejscowości Zgórsko oraz działkach nr 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115/1, 1115/2, 1142, 1149 położonych w miejscowości Podborze.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Radomyślu Wielkim w godzinach pracy Urzędu.

Treść decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.radomysl.bip.2.ires.pl. Z uwagi na ograniczone możliwości techniczne załącznik graficzny do  decyzji znajduje się w aktach sprawy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zapoznanie z dokumentacją następuje na pisemny wniosek.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 9 września 2021 roku.


Z up. Burmistrza

/-/ mgr Jarosław Godek

Zastępca Burmistrza

 

Pliki do pobrania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup