BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 20 maj 2021

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki


OŚiGK.I.6220.5.6.2021


Radomyśl Wielki, dnia 20-05-2021r.


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021r., poz. 247 –  t.j.)  w związku z art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 – t.j.), w związku z wnioskiem EPLANT 31 Sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Igę Kwiatkowską  w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 8 MW, zlokalizowanych w miejscowości Dulcza Wielka, gm. Radomyśl Wielki wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości;


zawiadamiam strony postępowania,


że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania w/w decyzji.

Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami i uzupełnieniami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, w godz. 7.30 - 15.30 lub pod numerem tel. 14 680-89-16.


Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy i po tym okresie zostanie wydana decyzja administracyjna.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 20-05-2021r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Dulcza Wielka.


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup