BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 27 kwiecień 2021

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

39-310 Radomyśl Wielki

Rynek 32

powiat mielecki


OŚiGK.I.6220.9.11.2020   

                                                                                                                  

Radomyśl Wielki dnia 27-04-2021r.


OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2021r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku   i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 – tekst jednolity),


Burmistrz Radomyśla Wielkiego

zawiadamia


o wydanym postanowieniu z dnia 27-04-2021r. znak OŚiGK.I.6220.9.10.2020 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dąbrówka Wisłocka (II), gmina Radomyśl Wielki,  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie działek nr ewid.: 123/1, 474/15, 474/60, 474/61, 900/1, 900/3, 904/1, 904/2, 905, 902/1, 902/2, 904/3, 906/2, 910, 911/2, 912, 913, 914, 921, 922/1, 923/3, 923/4, 924/1, 926/2, 927, 928/2, 929, 937/2, 938/2, 939, 940, 941/2, 942/1, 942/4, 943, 950, 951, 952/1, 953/1, 954/1, 967/1, 967/2, 970, 975, 979, 981, 990, 995, 996/2, 999, 1002/1, 1002/3, 1002/4, 1003, 964, 1043/13, 1043/14, 1043/15, 1043/18, 1045/3, 1045/4, 1048/7, 1048/8, 1048/12, 1092/1, 1092/2, 1092/3, 1093/2, 1094/2, 1095/2, 1096/2, 1096/4, 1097/2, 1097/4, 1098/2, 1100/2, 1100/4, 1101/4, 1102/1, 1101/6, 1101/7, 1102/2, 1103/4, 1105/10, 1321, 1322, 1360/7, 1384/2, 1385/4, 1386/2, 1498/7, 1498/8, 1498/13, 1498/19, 1505/2, 1510/2, 1515/2, 1516, 1519/1, 1519/2, 1551, 1556, 1571/1, 1571/2, 1572/1, 1572/2, 1574, 1590/1, 1590/2, 1590/3, 1590/4, 1591, 1592/1, 1592/2, 1605, 1606/1, 1606/3, 1606/4, 1608, 1609 położonych w miejscowości Dąbrówka Wisłocka.


Tutejszy organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 02-12-2020r. znak OŚiGK.I.6220.9.2.2020 zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem znak WOOŚ.4220.11.49.2020.KR.18 z dnia 14-04-2021r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraził opinie, że dla planowanej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu postanowieniem z dnia  06-04-2021r. znak KR.ZZŚ.4360.176.2020..MC stwierdził, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanej instalacji określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu  w ciągu 14 dni od otrzymania pisma  w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie wyraził swojego stanowiska, a więc zgodnie z art. 78 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy nie wnosi żadnych zastrzeżeń do przedmiotowej inwestycji.


W związku z powyższym a także po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Burmistrz Radomyśla Wielkiego postanowieniem z dnia 27-04-2021r. znak OŚiGK.I.6220.9.10.2020 postanowił stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia określając jednocześnie zakres raportu.

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 – tekst jednolity) mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki,  w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530  lub telefonicznie 14 680-89-16 w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


Zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.     


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 27-04-2021r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Dąbrówka Wisłocka.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup