BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 27 kwiecień 2021

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

39-310 Radomyśl Wielki

Rynek 32

powiat mielecki


OŚiGK.I.6220.7.9.2020 

                                                                                                                      

Radomyśl Wielki dnia 27-04-2021r

.

OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2021r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku   i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 – tekst jednolity),


Burmistrz Radomyśla Wielkiego

zawiadamia


o wydanym postanowieniu z dnia 27-04-2021r. znak OŚiGK.I.6220.7.8.2020 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ruda – Ścieżki II, gmina Radomyśl Wielki, w związku z wnioskiem złożonym dnia 17-09-2020r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie działek nr ewid.: 512, 555/1, 575/2, 576, 577, 578/1, 578/2, 578/3, 579, 580, 581, 586, 792, 804, 805, 807, 808, 809, 810, 811, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 833/1, 833/2, 834, 835/3, 837, 840, 841, 843, 848/1, 848/4, 849/1, 850, 856/1, 857/2, 858/2, 859, 860, 882/2, 882/3, 946, 1448, 1450, 1551/1, 1551/3, 1551/4, 1552/3, 1553, 1554, 1555, 1556, 1559/2, 1559/5, 1561, 1562, 1564/4, 1574, 1575, 1577, 1582, 1583, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589/2, 1595, 1596/4, 1597, 1598, 1603, 1604, 1605, 1615, 1617/1, 1617/2, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1630, 1632, 1635, 1636, 1637, 1641, 1643, 1649 położonych w miejscowości Ruda.


Tutejszy organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 20-10-2020r. znak OŚiGK.I.6220.7.2.2020 zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem znak WOOŚ.4220.11.42.2020.PW.5 z dnia 05-11-2020r. oraz WOOŚ.4220.11.42.2020.PW.7 z dnia 11-03-2020r.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraził opinie, że dla planowanej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu postanowieniem z dnia  06-04-2021r. znak KR.ZZŚ.4360.153.2020.KZ.MC stwierdził, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanej instalacji określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu  w ciągu 14 dni od otrzymania pisma  w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie wyraził swojego stanowiska, a więc zgodnie z art. 78 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy nie wnosi żadnych zastrzeżeń do przedmiotowej inwestycji.


W związku z powyższym a także po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Burmistrz Radomyśla Wielkiego postanowieniem z dnia 27-04-2021r. znak OŚiGK.I.6220.7.8.2020 postanowił stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia określając jednocześnie zakres raportu.


Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 – tekst jednolity) mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki,  w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530  lub telefonicznie 14 680-89-16 w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


Zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 27-04-2021r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Ruda.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup