BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 20 sierpień 2018

BURMISTRZ

Radomyśla Wielkiego

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

BI.IV.604.13.1.2018                                                        Radomyśl Wielki dnia 16-08-2018r.

OBWIESZCZENIE

 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014-2020”

 Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4, w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.), Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014-2020”.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Radomyśla Wielkiego wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014-2020”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w  Rzeszowie, pismem znak: WOOŚ.410.1.55.2018.AP.4 z dnia 07-08-2018r. stwierdził, iż dla przedmiotowego dokumentu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie opinią sanitarną z dnia 05-07-2018r. znak: SNZ.9020.1.66.2018.JM uzgodnił w zakresie sanitarno – higienicznym odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014 – 2020”. Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014-2020” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1.      Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim,

2.      W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim  (http://radomysl.bip.2.ires.pl/) w zakładce ogłoszenia,

3.      Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

 Z up. Burmistrza

/-/ Michał Sypek

Sekretarz Gminy

 

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014-2020” zamieszczono w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

Pliki do pobrania
uzasadnienie_scan.pdf - Załącznik - Uzasadnienie odstąpienia
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup