BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 26 kwiecień 2021

Burmistrz

Radomyśla Wielkiego

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki


OŚiGK.I.6220.4.18.2020    

                                                    

Radomyśl Wielki dnia 26-04-2021r

.

OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie zmiany nazwy przedsięwzięcia

.

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2020r. poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji   o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 – tekst jednolity), w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku Gminy Radomyśl Wielki, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego Budowę oczyszczalni ścieków bytowych o RLM 3000 w Dulczy Wielkiej na działce oznaczonej nr ewid. gruntu 2420 (oczyszczalnia) oraz fragmencie działki nr ewid. 1317/26 (budowa wylotu kanalizacji), obręb Dulcza Wielka, gmina Radomyśl Wielki,


Burmistrz Radomyśla Wielkiego,

zawiadamia strony postępowania,


o wydanym postanowieniu z dnia 26-04-2021r. znak OSiGK.I.6220.4.17.2020 w sprawie zmiany przez Inwestora – Gminę Radomyśl Wielki  nazwy planowanego przedsięwzięcia w następujący sposób:

dotychczasowa nazwa przedsięwzięcia brzmiała: Budowa oczyszczalni ścieków bytowych o RLM 3000 w Dulczy Wielkiej na działce oznaczonej nr ewid. gruntu 2420 (oczyszczalnia) oraz fragmencie działki nr ewid. 1317/26 (budowa wylotu kanalizacji), obręb Dulcza Wielka, gmina Radomyśl Wielki,

nowa nazwa przedsięwzięcia: Budowa oczyszczalni ścieków bytowych o RLM 2000 w Dulczy Wielkiej na działce oznaczonej nr ewid. gruntu 2420 (oczyszczalnia) oraz fragmencie działki nr ewid. 1317/26 (budowa wylotu kanalizacji), obręb Dulcza Wielka, gmina Radomyśl Wielki.

 

Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie oraz składania uwag i wniosków w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530  lub telefonicznie 14 680-89-16 w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. 


Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.


Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 26-04-2021r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w sołectwie Dulcza Wielka.


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

                 

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup