BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 16 kwiecień 2021

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki


OŚiGK.I.6220.1.8.2021


Radomyśl Wielki, dnia 16-04-2021r.


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021r., poz. 247 –  t.j.)  w związku z art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 – t.j.), w związku z wnioskiem Firmy EXPORT IMPORT Art. Przemysłowymi Adam Lasek  w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa hali produkcyjno – magazynowej do bieżnikowania opon na działce nr ewid. gruntu 56, obręb Partynia, gmina Radomyśl Wielki, gmina Radomyśl Wielki;


zawiadamiam strony postępowania,


że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania w/w decyzji.


Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim,    Rynek 32, w godz. 7.30 - 15.30 lub pod numerem tel. 14 680-89-16.


Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy i po tym okresie zostanie wydana decyzja administracyjna.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 16-04-2021r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia  w miejscowości Partynia.


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK


 

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup