BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze wniosków 18 marzec 2021

Ogłoszenie o naborze wniosków

na dofinansowanie wymiany pieców na paliwo stałe (węgiel, miał, drewno)


Burmistrz Radomyśla Wielkiego na podstawie §6 ust.1 Uchwały Nr XXVII/207/20 z dnia 29 grudnia 2020r.Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim ogłasza nabór wniosków  o  dotację na wymianę pieców węglowych na nowe  gazowe. Kwota dofinansowania do zakupu pieca wynosi 5 000 zł ale nie więcej jak 70% ceny brutto zakupu pieca.


 1. Wnioski o dotację wg wzoru ustalonego ww. uchwale Rady Miejskiej należy składać w terminie od dnia 6 kwietnia do 20 kwietnia 2021r. do Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim w pokoju nr 9 (biuro obsługi petenta)  osobiście lub drogą pocztową (w przypadku poczty decyduje data i godzina dostarczenia do urzędu). Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji oraz wnioski o dotację są dostępne na stronie internetowej gminy Radomyśl Wielki oraz w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim.
 2. Wniosek wraz z załącznikami (kompletny) należy złożyć w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-10 Radomyśl Wielki, z dopiskiem nabór na dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany pieca.
 3. Zadanie wymiany pieca należy zrealizować do końca listopada 2021r. i złożyć wniosek o wypłatę dotacji nie później niż do 30 listopada 2021r.
 4. Kwota dotacji na dofinansowanie do  wymiany źródeł ciepła w ogłoszonym wynosi 100 000 zł.
 5. O przyznaniu dotacji będzie decydowała kolejność złożenia wniosków oraz kwota przeznaczona na dotacje.
 6. Z wnioskodawcami, którzy uzyskali dofinansowanie Gmina zawrze stosowną umowę.
 7. Dotacja nie obejmuje finansowania wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dotację.
 8. Szczegółowe informacje będą udzielane w Urzędzie Miejskim pod nr tel. 014 680 89 16.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Wniosek o dotację celową
 2. Wzór oświadczenia o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości i jego rodzaj.
 3. Wzór szczegółowego kosztorysu
 4. Obowiązek informacyjny
 5. Wniosek o wypłatę dotacji na wymianę źródła ciepła (najpóźniej do 30 listopada 2021).              
 6. Wzór protokołu demontażu pieca na paliwo stałe
 7. Wzór protokołu odbioru instalacji nowego źródła
 8. Umowa o udzielenie dotacji .


Radomyśl  Wielki dnia 17 marca 2021r.

 

Pliki do pobrania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup