BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 08 marzec 2021

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki


OŚiGK.I.6220.4.1.2021

Radomyśl Wielki dnia 08-03-2021r.


O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania i  wystąpieniu do organów opiniujących


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256/, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  /t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247/,


Burmistrz Radomyśla Wielkiego

ZAWIADAMIA:


że w dniu 25-02-2021r. na wniosek Gminy Radomyśl Wielki, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie działek nr ewid.: 574, 576, 577/1, 579, 581, 583/1, 584, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 596, obręb Zgórsko oraz na działkach nr ewid. 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115/1, 1115/2, 1142, 1143/1, 1143/2, 1149, 1150, 1152, 1154, 1158, 1160, 1161, 1162, 1164/2, 1168/1, 1168/2, 1203, 1204, 1205, 1209, 1216/1, 1216/2, 1218, 1219, 1220/1, 1221, 1222, 1223/3, 1223/4, 1226/1, 1226/2, 1227/1, 1227/2, 1228/2, 1229/4, 1236/1, 1236/2, 1238/1, 1238/2, 1240/5, 1240/6, 1241/2, 1242/2, 1243/4, 1244/2, 1245/2, 1247/6, 1247/4, 1248/6, 1248/9, 1250/2, 1251/4, 1254/2, 1255/2, 1258/2, 1257/2, 1259/2, 1260/4, 1261/4, 1263/4, 1264/2, 1266/4, 1267/2, 1268/2, 1270/2, 1271/2, 1272/2, 1274/2, 1275/2, 1277/4, 1278/2, 1278/3, 1279/1, 1294/2, 1294/3, 1334, 3519/1, 3519/2, 3526, 3528, obręb Podborze.


Jednocześnie wg kompetencji zgodnie z art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 t.j.) oraz art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 – tekst jednolity) tutejszy organ wystąpi o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia na podstawie  § 3 ust. 1 pkt. 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  10-09-2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 – t.j.) mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.


Jednocześnie informuję:

1. Organami opiniującymi otrzymującymi pełną dokumentację zgodnie z art. 64 ust. 1, pkt. 1, 2 i 4 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudzkiego 38, 35-001 Rzeszów,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu, ul. M.C. Skłodowskiej 8, 39-300 Mielec,
  • Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Długosza 4a,27-600 Sandomierz.

2. o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie oraz możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530  lub telefonicznie 14 680-89-16 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia,

3. o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium,

4. że zgodnie z art. 35 §5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu,

5. że zgodnie z art. 41 §1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym elektronicznego; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w  §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,

6. że zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

7. że zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niewydanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu opinii, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

8. że niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 08-03-2021r. poprzez zamieszczenie:

  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim,
  • w miejscu realizacji przedsięwzięcia w sołectwie Zgórsko oraz Podborze.                                   

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup