BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Mienie komunalne
Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 05 marzec 2024

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z ZABUDOWANIEM

L.p.

Nr działki

Pow. w ha

Miejscowość

Nr Księgi Wieczystej

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Opis zabudowy

Cena wywoławcza zł brutto

Wadium
 [zł brutto]

1.

3264

0,05

Ruda

TB1M/00060705/5 – wolna od obciążeń hipotecznych

Brak możliwości podania charakteru działki.

Zagospodarowanie, otoczenie i kształt  działki:  Działka zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym wolnostojącym o pow. użytkowej 112,41 m2 i budowlami (ogrodzenie, chodnik betonowy).

Nieruchomość o kształcie prostokąta, zlokalizowana na terenie płaskim.

Dojazd: bezpośredni z drogi asfaltowej

Uzbrojenie terenu: teren w pobliżu działki uzbrojony jest w następujące urządzenia komunalne i techniczne – sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz telefoniczna.

Do budynku na działce wykonane są przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i energii elektrycznej.

191.000,00

10.000,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 1000 w Sali Narad Rady Miejskiej mieszczącej się w budynku Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim przy ul. Rynek 29 (I piętro).

 

Ograniczenia związane ze sposobem zagospodarowania nabytej działki:

 

1.       Nabywca ograniczony będzie sposobem zagospodarowania nabywanej nieruchomości wykluczającym budownictwo mieszkaniowe.

2.       W przypadku niedostosowania się do zapisów z pkt 1. zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% ceny sprzedaży brutto.

3.       Nabywca podda się egzekucji tej kary w akcie notarialnym sprzedaży na postawie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.). Możliwość naliczenia przez Gminę Radomyśl Wielki wyżej określonej kary umownej zostanie ponadto zabezpieczona ustanowieniem hipoteki umownej na nabytej nieruchomości w wysokości 20% ceny sprzedaży brutto. W razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie i niedotrzymanie przez kolejnego (kolejnych) właściciela(i) nieruchomości terminów zagospodarowania nieruchomości, kara umowna ciąży nadal na nabywcy.

4.       Niezależnie od kary umownej określonej w pkt 2, w przypadku zwłoki nabywcy; a także jego następców prawnych, w zakończeniu budowy, Gmina Radomyśl Wielki zastrzeże sobie prawo odkupu tej nieruchomości do 5 lat od daty jej sprzedaży, po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości pomniejszonej o należne jej a dotychczas nie wyegzekwowane kary umowne, o których mowa w pkt 2. Prawo to zastrzeżone zostanie w umowie notarialnej i księdze wieczystej. W przypadku prawa odkupu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, z późn. zm.) art. 593-595.

 

 

 

 

 

 

Warunki przetargu:

 

1.       Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

2.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 3 kwietnia 2024 do godziny 15 30 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego:

BS Radomyśl Wielki

Nr 80 9479 0009 2001 0000 0169 0033

Wadium zostanie zwrócone na wskazane przez uczestnika przetargu konto w ciągu  3 dni od odwołania lub zakończenia przetargu, natomiast wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy.

 

3.       O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.       Kwotę wylicytowaną w przetargu należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim do dnia zawarcia aktu notarialnego.
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

5.       Wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości tj. zawarciem aktu notarialnego i wpisu w księdze wieczystej.

6.       Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (14) 680-70-69 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim w pokoju nr 9 – biuro obsługi klienta.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ,,Mienie komunalne”, na stronie internetowej http://radomysl.bip.2.ires.pl/mienie_komunalne/ oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed Urzędem Miejskim w Radomyślu Wielkim.

 

 

Radomyśl Wielki 05-03-2024 r.

 

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup