BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Mienie komunalne
Burmistrz Radomyśla Wielkiego 12 luty 2024

WYKAZ

nieruchomości położonych w Gminie Radomyśl Wielki przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344, z późn. zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

L.p.

Nr działki

Pow. w ha

Nr Księgi Wieczystej

Opis zabudowy

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza zł brutto

Miejscowość

Uwagi

1.

3264

0,05

TB1M/00060705/5 – wolna od obciążeń hipotecznych

Zagospodarowanie, otoczenie i kształt  działki:  Działka zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym wolnostojącym o pow. użytkowej 112,41 m2 i budowlami (ogrodzenie, chodnik betonowy).

Nieruchomość o kształcie prostokąta, zlokalizowana na terenie płaskim.

Dojazd: bezpośredni z drogi asfaltowej

Uzbrojenie terenu: teren w pobliżu działki uzbrojony jest w następujące urządzenia komunalne i techniczne – sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz telefoniczna.

Do budynku na działce wykonane są przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i energii elektrycznej.

Brak możliwości podania charakteru działki.

191.000,00

Ruda

Działka sprzedawana będzie z warunkiem wykluczenia zabudowy mieszkalnej.

Szczegółowe informację zostaną zawarte w ogłoszeniu o przetargu.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – pierwszeństwo w nabyciu  w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości,

2)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój 4 lub pod numerem telefonu 14 680 70 69.

Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Radomyśl Wielki – zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Radomyśl Wielki,  13.02.2024 r.    

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup