BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Mienie komunalne
Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 10 październik 2023

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

L.p.

Nr działki

Pow.
w ha

Miejscowość

Nr Księgi Wieczystej

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego /
 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza działki
 [zł brutto]

Wadium
 [zł brutto]

1.

105/4

0,5047

Radomyśl Wielki

TB1M/00057948/6  

wolna od obciążeń hipotecznych

teren koncentracji zakładów przemysłowych/ przemysł nieuciążliwy/ rzemieślniczych i magazynowo – składowych

 

Zagospodarowanie, otoczenie i kształt  działki:  Działka niezabudowana, częściowo zakrzaczona i zadrzewiona (młode drzewa – samosiejka). Nieruchomość o kształcie prostokąta, zlokalizowana na terenie płaskim.

Dojazd: bezpośredni z ul. Przemysłowej (droga asfaltowa)

Uzbrojenie terenu: teren w pobliżu działki uzbrojony jest w następujące urządzenia komunalne i techniczne – sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa oraz telefoniczna. W większej odległości przebiega sieć kanalizacyjna. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa.

275.000,00

13.750,00

2.

105/5

0,4856

Radomyśl Wielki

TB1M/00057948/6

wolna od obciążeń hipotecznych

teren koncentracji zakładów przemysłowych/ przemysł nieuciążliwy/ rzemieślniczych i magazynowo – składowych

 

Zagospodarowanie, otoczenie i kształt  działki:  Działka niezabudowana, częściowo zakrzaczona i zadrzewiona (młode drzewa – samosiejka). Na działce częściowo nawieziona została ziemia i gruz. Nieruchomość o kształcie prostokąta, zlokalizowana na terenie płaskim.

Dojazd:  bezpośredni z ul. Przemysłowej (droga asfaltowa)

Uzbrojenie terenu: teren w pobliżu działki uzbrojony jest w następujące urządzenia komunalne i techniczne – sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa oraz telefoniczna. W większej odległości przebiega sieć kanalizacyjna. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa.

265.000,00

13.250,00

3.

105/6

0,5858

Radomyśl Wielki

TB1M/00057948/6

wolna od obciążeń hipotecznych

teren koncentracji zakładów przemysłowych/ przemysł nieuciążliwy/ rzemieślniczych i magazynowo – składowych

 

Zagospodarowanie, otoczenie i kształt  działki:  Działka niezabudowana, częściowo zakrzaczona i zadrzewiona (młode drzewa – samosiejka). Na działce częściowo nawieziony został gruz. Nieruchomość o kształcie prostokąta, zlokalizowana na terenie płaskim.

Dojazd:  bezpośredni z ul. Przemysłowej (droga asfaltowa)

Uzbrojenie terenu: teren w pobliżu działki uzbrojony jest w następujące urządzenia komunalne i techniczne – sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa oraz telefoniczna. W większej odległości przebiega sieć kanalizacyjna. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa i sieć energetyczna napowietrzna.

320.000,00

16.000,00

4.

105/7

0,6161

Radomyśl Wielki

TB1M/00057948/6

wolna od obciążeń hipotecznych

teren koncentracji zakładów przemysłowych/ przemysł nieuciążliwy/ rzemieślniczych i magazynowo – składowych

 

Zagospodarowanie, otoczenie i kształt  działki:  Działka niezabudowana, częściowo zakrzaczona i zadrzewiona (młode drzewa – samosiejka). Nieruchomość o kształcie prostokąta, zlokalizowana na terenie płaskim.

Dojazd:  bezpośredni z ul. Przemysłowej (droga asfaltowa)

Uzbrojenie terenu: teren w pobliżu działki uzbrojony jest w następujące urządzenia komunalne i techniczne – sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa oraz telefoniczna. W większej odległości przebiega sieć kanalizacyjna. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa i sieć energetyczna napowietrzna.

335.000,00

16.750,00

Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2023 r. w Sali Narad Rady Miejskiej mieszczącej się w budynku Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim przy ul. Rynek 29 (I piętro).

 

                Określa się następujące godziny rozpoczęcia poszczególnych:

·         godz. 10 00 przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ewid. 105/4 położonej w Radomyślu Wielkim

·         godz. 10 15 przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ewid. 105/5 położonej w Radomyślu Wielkim

·         godz. 10 30 przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ewid. 105/6 położonej w Radomyślu Wielkim

·         godz. 10 45 przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ewid. 105/7 położonej w Radomyślu Wielkim

 

Ograniczenia związane ze sposobem zagospodarowania nabytej działki:

 

1.        Nabywca nieruchomości związany będzie terminem jej zagospodarowania poprzez ustalenie terminu zakończenia zabudowy zgodnej z zapisem w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomyśl Wielki: „teren koncentracji zakładów przemysłowych/ przemysł nieuciążliwy/ rzemieślniczych i magazynowo – składowych”. Dodatkowo dopuszcza się zabudowę budynkiem usługowym. Wyklucza się natomiast budownictwo mieszkaniowe. Kolejnym wymogiem jest minimalna powierzchnia zabudowy budynkiem przemysłowym/usługowym wynoszącą co najmniej 15 % powierzchni całej działki.

2.        Zakończenie budowy, udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu winno nastąpić najpóźniej w terminie 4,5 roku od dnia nabycia nieruchomości. W przypadku zwłoki nabywcy w zakończeniu rozpoczętej budowy lub zabudowy na powierzchni mniejszej niż 15% powierzchni całej działki zostanie naliczona kara umowna w wysokości 10% ceny sprzedaży brutto.

3.        Nabywca podda się egzekucji tej kary w akcie notarialnym sprzedaży na postawie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.). Możliwość naliczenia przez Gminę Radomyśl Wielki wyżej określonej kary umownej zostanie ponadto zabezpieczona ustanowieniem hipoteki umownej na nabytej nieruchomości w wysokości 10% ceny sprzedaży brutto. W razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie i niedotrzymanie przez kolejnego (kolejnych) właściciela(i) nieruchomości terminów zagospodarowania nieruchomości, kara umowna ciąży nadal na nabywcy.

4.        Niezależnie od kary umownej określonej w pkt 2, w przypadku zwłoki nabywcy; a także jego następców prawnych, w zakończeniu budowy, Gmina Radomyśl Wielki zastrzeże sobie prawo odkupu tej nieruchomości do 5 lat od daty jej sprzedaży, po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości pomniejszonej o należne jej a dotychczas nie wyegzekwowane kary umowne, o których mowa w pkt 2. Prawo to zastrzeżone zostanie w umowie notarialnej i księdze wieczystej. W przypadku prawa odkupu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, z późn. zm.) art. 593-595.

 

Warunki przetargu:

 

1.        Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

2.        Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 10 listopada 2023 do godziny 15 30 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego:

BS Radomyśl Wielki

Nr 80 9479 0009 2001 0000 0169 0033

Wadium zostanie zwrócone na wskazane przez uczestnika przetargu konto w ciągu  3 dni od odwołania lub zakończenia przetargu, natomiast wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy.

 

3.        O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.        Kwotę wylicytowaną w przetargu należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim do dnia zawarcia aktu notarialnego.
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

5.        Wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości tj. zawarciem aktu notarialnego i wpisu w księdze wieczystej.

6.        Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (14) 680-70-69 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim w pokoju nr 9 – biuro obsługi klienta.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ,,Mienie komunalne”, na stronie internetowej http://radomysl.bip.2.ires.pl/mienie_komunalne/ oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed Urzędem Miejskim w Radomyślu Wielkim.

 

 

Radomyśl Wielki 10-10-2023 r.

 

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup