BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Mienie komunalne
Burmistrz Radomyśla Wielkiego 03 październik 2023

 

WYKAZ

nieruchomości położonych w Gminie Radomyśl Wielki przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim Nr LVIII/438/23 z dnia 22 września 2023 r. – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

 

L.p.

Nr działki

Pow.
w ha

Nr Księgi Wieczystej

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości

Wartość nieruchomości

Miejscowość

1.

1386/3

0,2063

TB1M/00057948/6

wolna od obciążeń hipotecznych

Brak możliwości podania charakteru działki.

Zagospodarowanie, otoczenie i kształt  działki:  Nieruchomość położona przy ul. Wałowej, do której przylega od strony południowej i przy ul. Kochanowskiego, do której przylega od strony wschodniej. Za ul. Wałową znajduje się teren z zabudową jednorodzinną natomiast za ul. Kochanowskiego znajduje się parking oraz dalej cmentarz. Z pozostałych stron znajdują się tereny z zabudową jednorodzinną.

Działka częściowo zabudowana parkingiem o nawierzchni z tłucznia, wraz z obrzeżami. Łączna powierzchnia utwardzenia wynosi 395 m2.

Nieruchomość o kształcie wieloboku, regularna, zbliżona do prostokąta, zlokalizowana na terenie płaskim.

Dojazd: bezpośredni z ul. Kochanowskiego (droga asfaltowa)

Uzbrojenie terenu: teren w pobliżu działki uzbrojony jest w następujące urządzenia komunalne i techniczne – sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa oraz telefoniczna oraz kanalizacyjna. Przez działkę przebiegają napowietrzne sieci energetyczne.

210.629,00 zł

(wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego)

Radomyśl Wielki

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – pierwszeństwo w nabyciu  w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój 4 lub pod numerem telefonu
14 680 70 69.

Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Radomyśl Wielki – zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Radomyśl Wielki,  03.10.2023 r.          

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup