BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Mienie komunalne
Burmistrz Radomyśla Wielkiego 04 lipiec 2023

 

WYKAZ

Lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony

w trybie przetargowym będących własnością Gminy Radomyśl Wielki

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki, przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym.

 

L.p.

Adres lokalu

Nr Księgi Wieczystej

Opis lokalu

Pow. lokalu w m2

Wysokość miesięcznych opłat z tytułu najmu

Termin zagospodarowania lokalu

Termin wnoszenia opłat

Położenie w budynku

Wyposażenie lokalu

Przeznaczenie lokalu

1.

Rynek 8       Radomyśl Wieki

TB1M/00060996/1

Parter

prąd, woda

Działalność handlowo-usługowa

26,90

Stawka wywoławcza:

24,00 zł netto/m2 + VAT

W dniu zawarcia umowy najmu

Do 10-go dnia każdego miesiąca

2.

Rynek 13    Radomyśl Wieki

TB1M/00057948/6

I piętro

prąd, woda, gaz

Działalność handlowo-usługowa

118,05

Stawka wywoławcza:

16,00 zł netto/m2 + VAT

W dniu zawarcia umowy najmu

Do 10-go dnia każdego miesiąca

3.

Rynek 28/9 Radomyśl Wieki

TB1M/00061116/6

Parter

prąd, woda, gaz

Działalność handlowo-usługowa

35,40

Stawka wywoławcza:

16,00 zł netto/m2 + VAT

W dniu zawarcia umowy najmu

Do 10-go dnia każdego miesiąca

4.

Rynek 28, lokal „A” Radomyśl Wieki

TB1M/00060079/7

Parter

prąd, woda, gaz

Działalność handlowo-usługowa

97,75

Stawka wywoławcza:

12,00 zł netto/m2 + VAT

W dniu zawarcia umowy najmu

Do 10-go dnia każdego miesiąca

INFORMACJE DODATKOWE:

- Niezależnie od czynszu z tytułu najmu w/w lokali Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zużycie wody, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, itp.). W przypadku lokalu Rynek 13 przyszli najemcy będą obciążani dodatkowo opłatą administracyjna na podstawie osobnej umowy.

- Wysokość miesięcznego czynszu netto z najmu równa jest cenie osiągniętej w przetargu i powiększonej o należny podatek VAT,

- Stawka czynszu podlega raz w roku waloryzacji wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym GUS,

- Najemca jest podatnikiem podatku od nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój 4 lub pod numerem telefonu 14 680 70 69.

Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Radomyśl Wielki – zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Radomyśl Wielki,  04.07.2023 r.

 

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup