BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Mienie komunalne
Burmistrz Radomyśla Wielkiego 02 maj 2023

 

WYKAZ

nieruchomości położonych w Gminie Radomyśl Wielki przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 t.j.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

L.p.

Nr działki

Pow. w ha

Nr Księgi Wieczystej

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości

Cena działki w zł brutto

Miejscowość

Uwagi:

1.

1050/2

0,0147

TB1M/00056474/5– wolna od obciążeń hipotecznych

Brak możliwości podania charakteru działki.

Niezabudowana  nieruchomość przeznaczona pod zabudowę inną niż zagrodowa.

Nieruchomość położona przy ul. Dębowej. Działka o kształcie prostokąta, zlokalizowana na terenie płaskim. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, częściowo utwardzoną, ok. 20m do ul. Jarzębinowej (droga asfaltowa)

13.500,00

Radomyśl Wielki

Na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 1061/2

2.

968/2

0,0153

Działka objęta decyzją komunalizacyjną nr
N-VII.7532.1.11.2018

Brak możliwości podania charakteru działki.

Niezabudowana  nieruchomość przeznaczona pod zabudowę inną niż zagrodowa.

Działka o kształcie bardzo wąskiego pasa, zlokalizowana na terenie płaskim. Nieruchomość od strony wschodniej przylega do drogi asfaltowej.

2.015,00

Janowiec

Na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 992

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – pierwszeństwo w nabyciu  w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój 4 lub pod numerem telefonu 14 680 70 69.

Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Radomyśl Wielki – zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Radomyśl Wielki,  02.05.2023 r.                                                                                                                                                                                                                 Burmistrz Radomyśla Wielkiego

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /-/ Józef Rybiński

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup