BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Mienie komunalne
Burmistrza Radomyśla Wielkiego 22 marzec 2021

WYKAZ

nieruchomości położonych w Gminie Radomyśl Wielki

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.


L.p.

Nr działki

Pow. w ha

Nr Księgi Wieczystej

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena działki w zł brutto

Miejscowość

Uwagi:

1.

1534/1

0,01

TB1M/00062680/7 – wolne od obciążeń hipotecznych

Brak możliwości podania charakteru działek.

 

 

5.200,00

Podborze

Na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 1534/2

2.

1536/1

0,03

TB1M/00062680/7 – wolne od obciążeń hipotecznych

Brak możliwości podania charakteru działek.

(łącznie)

Podborze

Na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 1536/2

3.

574

0,01

TB1M/00062052/6 – wolna od obciążeń hipotecznych

Brak możliwości podania charakteru działki.

3.000,00

Partynia

Na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 575

4.

970

0,03

TB1M/00057351/4   – wolna od obciążeń hipotecznych

Brak możliwości podania charakteru działki.

5.000,00

Dulcza Mała

Na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 969

5.

971

0,03

TB1M/00057351/4   – wolna od obciążeń hipotecznych

Brak możliwości podania charakteru działki.

5.000,00

Dulcza Mała

Na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 972

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – pierwszeństwo w nabyciu  w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości,
2  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój 4 lub pod numerem telefonu 14 680 70 69.


Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Radomyśl Wielki – zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Burmistrz

Radomyśla Wielkiego

/-/ Józef Rybiński


Radomyśl Wielki,  22.03.2021 r.      

 

 

ilość odwiedzin: 83482 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup