BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Mienie komunalne
Burmistrz Radomyśla Wielkiego 22 marzec 2021

Burmistrza Radomyśla Wielkiego

z dnia 22 marca 2021 r.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego


OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ


L.p.

Oznaczenie

nieruchomości

Pow. w ha

Miejscowość

Nr Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy
(Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny)

Informacja o dzierżawie

Wadium

Kwota postąpienia

1.

3517/1

3,79

Podborze

TB1M/00063343/0

Prowadzenie działalności rolniczej

Użytki rolne

RIVb – 0,86 ha

RV - 2,93 ha

500,00 zł

Dzierżawa na okres 5 lat. Szczegółowe warunki określi umowa stron

100,00 zł

10,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godzinie 1000 w Sali Narad Rady Miejskiej mieszczącej się w budynku Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim przy ul. Rynek 29 (I piętro).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r. do godziny 15 30 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego:

BS Radomyśl Wielki

Nr 80 9479 0009 2001 0000 0169 0033


Dowodem wniesienia wadium w tej formie jest potwierdzenie z banku. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Datą dokonania wpłaty wadium w pieniądzu jest data wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy.


Wadium zostanie zwrócone na wskazane przez uczestnika przetargu konto w ciągu 3 dni od odwołania lub zakończenia przetargu, natomiast wadium wpłacone przez zwycięzcę licytacji zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za rok bieżący. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy.


Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego stanowi wartość rocznego czynszu dzierżawnego. Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie w jednej racie rocznej przypadającej na dzień 15 listopada każdego roku.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (14) 680-70-69 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim w pokoju nr 9 – biuro obsługi klienta.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ,,Mienie komunalne”, na stronie internetowej http://radomysl.bip.2.ires.pl/mienie_komunalne/, w gazecie regionalnej ,,Korso” oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed Urzędem Miejskim w Radomyślu Wielkim.


Burmistrz

Radomyśla Wielkiego

/-/ Józef Rybiński


Radomyśl Wielki 22-03-2021 r.

 

               

ilość odwiedzin: 83482 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup