BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Mienie komunalne
Burmistrz Radomyśla Wielkiego 15 styczeń 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany


Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wartość nieruchomości

Forma zbycia i opłaty

Obręb Partynia

Działka gruntu zabudowanego 884/3.     W skład działki wchodzą następujące użytki:

RV - 0,0016 ha,

PsV – 0,0417 ha,

Br-PsV – 0,0137 ha.

Działka położona jest w miejscowości Partynia.

Działka zabudowana budynkiem gospodarczym, który został wybudowany przez osoby fizyczne pomiędzy którymi dokonywana jest zamiana.

Nieruchomość dla której jest prowadzona

KW nr TB1M/00062052/6 nie jest obciążona na rzecz osób trzecich ani nie jest przedmiotem roszczeń osób trzecich.

Brak możliwości podania charakteru działki

12 095,00 zł zamiana

Działka zostanie zbyta               w drodze zamiany.  Z wycen rzeczoznawców wynika, że Gmina Radomyśl Wielki powinna dopłacić 300 zł właścicielom działki, która jest przedmiotem zamiany. 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zawartymi pomiędzy stronami, zamiana nieruchomości następuje bez obowiązku dokonywania dopłaty przez Gminę Radomyśl Wielki.


Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – pierwszeństwo w nabyciu  w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1). przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości,

2). jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości.


Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój 4 lub pod numerem telefonu 14 680 70 69.


Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Radomyśl Wielki – zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Burmistrz

Radomyśl Wielki

/-/ Józef Rybiński

Radomyśl Wielki dnia, 15-01-2021 roku

 

 

 

ilość odwiedzin: 86941 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup