BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Mienie komunalne
Burmistrz Radomyśla Wielkiego 19 styczeń 2021

 

BURMISTRZ RADOMYŚLA WIELKIEGO

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH


L.p.

Nr działki

Pow. w ha

Miejscowość

Nr Księgi Wieczystej

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena działki w zł brutto

Wadium

Kwota postąpienia

1.

1026/1

0,0705

Dulcza Mała

TB1M/00057351/4 – wolna od obciążeń hipotecznych

Brak możliwości podania charakteru działki.

12.100,00

1.200,00

120,00

2.

1026/2

0,0765

Dulcza Mała

TB1M/00057351/4  – wolna od obciążeń hipotecznych

Brak możliwości podania charakteru działki.

15.100,00

1.500,00

150,00

 


Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. w Sali Narad Rady Miejskiej mieszczącej się w budynku Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim przy ul. Rynek 29 (I piętro).


Określa się następujące godziny rozpoczęcia poszczególnych:

  • godz. 10 00 przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ewid. 1026/1 położonej w Dulczy Małej,
  • godz. 10 15 przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ewid. 1026/2 położonej w Dulczy Małej.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 19 lutego 2021 r. do godziny 15 30 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego:

BS Radomyśl Wielki

Nr 80 9479 0009 2001 0000 0169 0033

Wadium zostanie zwrócone na wskazane przez uczestnika przetargu konto w ciągu 3 dni od odwołania lub zakończenia przetargu, natomiast wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy.


Kwotę wylicytowaną w przetargu należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim do dnia zawarcia aktu notarialnego.


Wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości tj. zawarciem aktu notarialnego i wpisu w księdze wieczystej.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (14) 680-70-69 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim w pokoju nr 9 – biuro obsługi klienta.


Burmistrz Radomyśla Wielkiego zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ,,Mienie komunalne”, na stronie internetowej http://radomysl.bip.2.ires.pl/mienie_komunalne/, w gazecie regionalnej ,,Korso” oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed Urzędem Miejskim w Radomyślu Wielkim.


Burmistrz

Radomyśla Wielkiego

/-/ Józef Rybiński

Radomyśl Wielki 19-01-2021r.

               

ilość odwiedzin: 86941 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup