BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Mienie komunalne
WYKAZ nieruchomości położonej w Gminie Radomyśl Wielki przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 26 czerwiec 2020

WYKAZ

nieruchomości położonej w Gminie Radomyśl Wielki

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Radomyśl Wielki, przeznaczonej do sprzedaży.


L.p.

Nr działki

Pow. w ha

Nr Księgi Wieczystej

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena działki w zł brutto

Miejscowość

Uwagi:

1.

1498/17

0,0273

TB1M/00057286/7 – wolna od obciążeń hipotecznych

Brak możliwości podania charakteru działki.

4.800,00

Dąbrówka Wisłocka

Na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 1502/2
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – pierwszeństwo w nabyciu  w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. Przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości
  2. Jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska  i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój 4 lub pod numerem telefonu 14 680 70 69.

Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Radomyśl Wielki – zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Radomyśl Wielki,  24.06.2020 r.

Burmistrz

Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

ilość odwiedzin: 77389 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup