BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki
Uchwała Nr XLI/347/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 11 września 2018 r. 15 luty 2022
w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki na lata 2018-2023


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz.U. z 2018 r.  poz. 994 z późn. zm.) - Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala się, co następuje:

§1

Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki na lata 2018-2023, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim Nr XXXVI/307/18 w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014-2020 z dnia 12 kwietnia 2018 r.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Miękoś

Pliki do pobrania
zal_urmrw_347_2021.pdf - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki na lata 2018-2023
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup