BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Dostępność
PLAN DZIAŁANIA 12 styczeń 2021
NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
W GMINIE RADOMYŚL WIELKI NA LATA 2020 – 2021


Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. oraz art. 14 ust. 1, art. 59 ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Lp.


Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawySposób realizacji


Terminy

1

2

3

4

5

1.

Podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności Urzędu oraz informacji o zakresie zadań

Koordynator

Publikacja informacji na stronach internetowych:


wrzesień 2020

2.

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Koordynator + zespół


 • Opracowanie Planu działania,
 • Przekazanie Planu działania do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Radomyśl Wielki,
 • Publikacja Planu działania na stronie podmiotowej BIP Urzędustyczeń 2021


3.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:

 1. architektonicznym,
 2. cyfrowym,
 3. informacyjno-komunikacyjnej

Koordynator + zespół oraz kierownicy jednostek organizacyjnych


Jednostki organizacyjne:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 2. Gminny Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Szkół
 3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 4. Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek
 5. Szkoły Podstawowe i Zespoły Szkolno-Przedszkolne Gminy Radomyśl Wielki


Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Gminy Radomyśl Wielki informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami


realizacja

w całym okresie działania


4.

Dokonanie analizy pod kątem dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych potrzeb dotyczących dostępności

Koordynator + zespół oraz kierownicy jednostek organizacyjnych


Jednostki organizacyjne:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 2. Gminny Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Szkół
 3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 4. Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek
 5. Szkoły Podstawowe Gminy Radomyśl Wielki


Uzyskanie informacji pisemnych ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy

luty - marzec 2021

5.

Dokonanie analizy
w zakresie zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne
i prawne

Koordynator + zespół oraz kierownicy jednostek organizacyjnych


Jednostki organizacyjne:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 2. Gminny Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Szkół
 3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 4. Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek
 5. Szkoły Podstawowe i Zespoły Szkolno-Przedszkolne Gminy Radomyśl Wielki


Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu informacji wynikającej z art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego ( np. zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
luty - marzec 2021

6.

Monitorowanie działalności podmiotów, o których mowa w art. 14, ust. 1 ustawy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator + zespół oraz kierownicy jednostek organizacyjnych


Jednostki organizacyjne:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 2. Gminny Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Szkół
 3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 4. Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek
 5. Szkoły Podstawowe Gminy Radomyśl Wielki • Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami


 • Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu


realizacja

w całym okresie działania


7.

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu

Koordynator + zespół oraz kierownicy jednostek organizacyjnych


Jednostki organizacyjne:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 2. Gminny Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Szkół
 3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 4. Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek
 5. Szkoły Podstawowe Gminy Radomyśl Wielki


Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad


marzec 2021

8.

Sporządzenie Raportu

o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie

z art. 11 ustawy

Koordynator + zespół

 • Przekazanie sporządzonego Raportu do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Radomyśl Wielki


 • Publikacja Raportu na stronie podmiotowej BIP Urzędu


marzec 2021


Koordynator Gminny ds. Dostępności                                      Zatwierdzam Plan Działania

            /-/ Maria Należna                                                       Burmistrz Radomyśla Wielkiego

                                                                                              /-/ Józef Rybiński

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup