BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wynikach przeprowadzonego otwartego naboru Partnerów 03 grudzień 2009
Radomyśl Wielki dn 03.12.2009 r.
Znak 341/20/2009

Zawiadomienie
o wynikach przeprowadzonego otwartego naboru Partnerów

Na podstawie art. 28a ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, póz. 712, Nr 157 póz. 1241) informuję, że w wyniku przeprowadzenia otwartego naboru Partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji Projektu pn.: „Poprawa działań ratowniczo-gaśniczych przez Gminę Radomyśl Wielki" zgłaszanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, oś priorytetowa W Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom, Gmina Radomyśl Wielki jako Lider Projektu zawarła umowę partnerską  z następującym Partnerem Projektu:
1.    Ochotniczą Strażą Pożarną w Radomyślu Wielkim, ul. Matuli 3, 39-310 Radomyśl Wielki
Zakres zadań stron umowy:

1.    Lider Projektu zobowiązał się do:
1)    reprezentowanie  Partnerów przed  Zarządem  Województwa Podkarpackiego jako Instytucją Zarządzającą Programem.
2)    koordynowanie, monitorowanie, nadzorowanie prawidłowości działań Partnera przy realizacji Projektu,
3)    wsparcie Partnera w realizacji powierzonych zadań w ramach realizacji Projektu,
4)    zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerem,
5)    zapewnienie prawidłowości operacji finansowych, w szczególności poprzez wdrożenie systemu zarządzania i kontroli finansowej Projektu,
6)    pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją zadań Partnerstwa,
7)    przedkładanie wniosków o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego jako Instytucji Zarządzającej,
8)    przedkładanie sprawozdań z realizacji Projektu,

2.    Partner Projektu zobowiązał się:
1)    uczestniczyć  w pracach  związanych  z pozyskiwaniem  środków  finansowych na
realizację Projektu, w tym przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie
ze środków pomocowych z RPOW P 2007-2013,
2) realizować zadania w zakresie działań ratowniczych w sytuacji pożarów, klęsk  żywiołowych, awarii i katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego
inż. Józef Rybiński           
ilość odwiedzin: 88191 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup