BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Zamówienia publiczne
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Poprawa infrastruktury dydaktycznej w Gminie Radomyśl Wielki" 27 lipiec 2016

 Przedmiotowe zamówienie finansowane będzie z budżetu Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania: 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania: 6.4.3 Szkolnictwo ogólne RPO WP na lata 2014-2020


 

Znak spr.: BI.V.271.11.2016                                                            Radomyśl Wielki dn. 27.07.2016 r.

 

 

 

 

Radomyśl Wielki: Poprawa infrastruktury dydaktycznej w Gminie Radomyśl Wielki
Numer ogłoszenia: 162975 - 2016; data zamieszczenia w BZP: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radomyśl Wielki , Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki, woj. podkarpackie, tel. 14 6819121, faks 14 6819123.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomyslwielki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa infrastruktury dydaktycznej w Gminie Radomyśl Wielki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Poprawa infrastruktury dydaktycznej w Gminie Radomyśl Wielki. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku o funkcji naukowej- obserwatorium astronomicznego wraz ze stacjonarną stacją meteorologiczną (murowanego z dwoma kondygnacjami nadziemnymi- z kopułą obserwatorium konstrukcji stalowej umieszczonej na stropodachu) przy Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim wraz z wyposażeniem pracowni. Opis kopuły astronomicznej: kopuła astronomiczna o średnicy 3,2 m z klapą dwudzielną, zasilaniem klap 12V, obrotem kopuły opartym na ceowniku, zębatkami do obrotu ze stali hartowanej, elektronika i elektryka z możliwością sterowania zdalnego przez Internet całym obserwatorium i teleskopem. 1. Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych, fundamentowych, murowych, montażowych konstrukcji drewnianych, pokrywczych i blacharskich, osadzenie ślusarki drzwiowej, roboty instalacyjne, wykończeniowe oraz wyposażenie obiektu w urządzenia techniczne. Wykonanie automatycznej wentylacji mechanicznej w istniejącej sali gimnastycznej. 2. Wykonawca dokona zakupu i dostawy wyposażenia wyszczególnionego w specyfikacji dostaw, montażu i instalacji oraz uruchomienia urządzeń, które tego wymagają. Wykonawca dokona również instruktażu dla osób wskazanych przez Dyrektora Gimnazjum w obsłudze i eksploatacji wyposażenia. Oferowane urządzenia i oprogramowanie ma zostać dostarczone, zainstalowane, uruchomione i skonfigurowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Po wdrożeniu całej infrastruktury sprzętowej i programowej, system ma być gotowy do pracy bez konieczności wykonania dodatkowych czynności ze strony Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnia obsługi serwisowej w okresie obowiązywania gwarancji. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Rozdziale III Formularz cenowy wyposażenia i Rozdziale IV Przedmiar robót oraz Rozdziale V Szczegółowa Specyfikacja dostaw specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nie równoważności. 5. Wskazane w przedmiarze robót Katalogi Nakładów Rzeczowych i Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych mają charakter pomocniczy przy wycenie robót, ale Wykonawca nie ma obowiązku przyjmowania ich do kalkulacji ceny. KNR i KNNR wskazano w celu przykładowego opisu pozycji przedmiarowych..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje wystąpienie zamówień uzupełniających, których wartość nie przekroczy 20% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3, 30.20.00.00-1, 30.23.21.10-8, 32.25.00.00-0, 34.71.12.00-6, 38.51.00.00-3, 38.63.50.00-5, 38.65.21.20-7, 38.65.34.00-1, 39.10.00.00-3, 38.65.00.00-6, 38.12.70.00-1, 37.45.27.40-0, 30.21.61.10-0, 30.21.30.00-5, 45.11.12.00-0, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.08.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10.000,00 PLN.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w pkt 5.1.1) SIWZ Zamawiający uzna udokumentowanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie: min. 1 zamówienia porównywalnego z przedmiotem zamówienia. Jako zamówienie porównywalne rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1.000 m3 wraz z dostawą wyposażenia stałego i ruchomego budynku (na załączniku Nr 5 do oferty) albo wykonanie min. 1 zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 (na załączniku Nr 5 do oferty) i w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonanie co najmniej jednej dostawy sprzętu elektronicznego lub sprzętu optycznego wraz z ich instalacją o wartości minimum 150.000,00 zł brutto (na załączniku Nr 4 do oferty).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.2) SIWZ Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym składając oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna min.: - Kierownik budowy - posiadający uprawnienia do kierowania budowy w zakresie konstrukcyjno - budowlanym, posiadający min. 3 lata doświadczenia. - Kierownik robót - posiadający co najmniej uprawnienia do kierowania robotami instalacyjno- inżynieryjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający min. 3 lata doświadczenia. - Kierownik robót - posiadający uprawnienia do kierowania robotami instalacyjno- inżynieryjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadający min. 3 lata doświadczenia. UWAGA! Ilość lat doświadczeń należy liczyć od daty wystawienia uprawnień

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie robót należy wskazać co najmniej jedno zadanie polegające na budowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1.000 m3 wraz z dostawą wyposażenia stałego i ruchomego budynku albo wykonanie min. 1 zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3.;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie dostaw należy wskazać co najmniej jedno zadanie polegające na dostawie sprzętu elektronicznego lub sprzętu optycznego wraz z ich instalacją o wartości minimum 150.000,00 zł brutto.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80

2 - Okres gwarancji i rękojmi za wady - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. W szczególności mogą to być: - zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług; - niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. opady deszczu, silny wiatr, temperatura powietrza), przy których niedopuszczalne jest prowadzenie robót drogowych (powodzie) powodujące utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy; - działanie siły wyższej; - okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej; - zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; - udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy; - wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału); - wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe; - wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu; - wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy; - zmiana podwykonawcy. Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radomyslwielki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Radomyśl Wielki, 39-310 Radomyśl Wielki, ul. Rynek 32, pok. Nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Radomyśl Wielki, 39-310 Radomyśl Wielki, ul. Rynek 32, pok. Nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiotowe zamówienie finansowane będzie z budżetu Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania: 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania: 6.4.3 Szkolnictwo ogólne RPO WP na lata 2014-2020..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

V. Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami upoważnieni są:

mgr inż. Kazimierz Czaja –  Kierownik Ref. Inwest.–  tel. (014) 68-19-831; Fax. (014) 68-19-122

Wiesław Kapustkainspektor do spraw inwestycji  tel. (014) 68-19-831; Fax. (014) 68-19-122

mgr inż. Joanna Kulpa – inspektor ds. zamówień publicznych-  tel. (014) 68-19-831; Fax. (014) 68-19-122

  


Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Specyfikacja:
ilość odwiedzin: 88191 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup