BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rejestr zmian
Menu / Ogłoszenia o pracy / Nabór na wolne stanowisko pracy referenta (inspektora)
Aktualizacja akapitu 2019-11-20 12:33:47
Dariusz Roczniak
Tytuł Nabór na wolne stanowisko pracy referenta (inspektora) ds. wymiarów podatkowych
 
Treść

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

OGŁASZA NABÓR

Na wolne STANOWISKO PRACY REFERENTA (INSPEKTORA) ds. wymiarów podatkowych w REFERACIE FINANSWOYM I PODATKÓW w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

a) wykształcenie wyższe magisterskie (ekonomiczne lub administracyjne)

b) doświadczenie zawodowe minimum 2 lata pracy w tym co najmniej 1 rok w administracji samorządowej 

c) znajomość ustawy: o samorządzie gminnym, o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku leśnym i ordynacja podatkowa

d) znajomość obsługi komputera w podstawowym zakresie

2. WYMAGANIA DODATKOWE

a) odpowiedzialność, systematyczność, dokładność w działaniu

b) umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista

c) dyspozycyjność

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

a) prowadzenie na bieżąco kart podatkowych podatników będących osobami fizycznymi w zakresie podatków:

  • od nieruchomości
  • rolnego
  • leśnego

b) zbieranie i gromadzenie zeznań podatników i innych materiałów niezbędnych do powszechnego i prawidłowego opodatkowania,

c) opracowanie, sporządzanie i wysyłanie decyzji wymiaru podatków,

d) wprowadzanie na bieżąco zmian geodezyjnych i innych danych mających wpływ na wysokość podatków,

e) opracowywanie decyzji dotyczących ulg i zwolnień z podatków,

f) prowadzenie rejestrów wymiarowych, rejestrów przypisów i odpisów podatków dla prowadzonych rejonów i bieżące uzgodnienie z księgowością podatkową,

g)sporządzanie sprawozdawczości w zakresie podatków,

h) przyjmowanie stron, udzielanie wyjaśnień,

i) przeprowadzanie kontroli w terenie w zakresie zgodności zeznań podatników ze stanem faktycznym

j) wydawanie zaświadczeń z zakresu posiadanych informacji o przedmiotach opodatkowania i podatkach z ewidencji podatkowej,

4. WYMAGANE DOKUMENTY

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

d) dokumenty potwierdzające staż pracy

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, osobiście w Sekretariacie Urzędu pok. 24 lub przesłać pocztą z podaniem adresu zwrotnego na adres:

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki
z dopiskiem: nabór na wolne stanowisko pracy w terminie do 14 stycznia 2011r. do godz. 1500.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. DODATKOWE INFORMACJE

Z osobami, które spełnią wymagania formalne będą przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne o terminie rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia kompetencji kandydata poprzez wypełnienie testów z:

- ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591)

- ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2006, Nr 136, poz. 969 z p.zm)

- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006, Nr 121, poz. 844)

Uwaga: procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych.

                                                                                                           

Radomyśl Wielki, 10.12.2010r.                                                      

Burmistrz    

Józef Rybiński

 
««« wstecz
ilość odwiedzin: 75168 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup