BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rejestr zmian
Menu / Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej / Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji
Dodanie nowej wiadomości 2012-03-06 10:18:20
Ewelina Jankowska
Data rozpoczęcia 21-02-2012
 
Tytuł Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok
 
Numer XIV/89/2012
 
Podpis Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Miękoś
 
Krótki opis treść w uchwale
 
Treść
Uchwała  Nr XIV/ 89/2012
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 21 lutego 2012 roku
 
w sprawie: zmian w budżecie  gminy na 2012 rok
 
            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje:
 
 
§1
 
Zmniejsza  się łączną kwotę planowanych wydatków gminy o kwotę  60.800  zł  w następujący sposób:
 
 
Dział
Rozdział
Paragraf
Wyszczególnienie
Kwota
801
80113
4300
OŚWIATA I   WYCHOWANIE
Dowożenie uczniów do szkół
Zakup usług pozostałych
350
350
350
852
85219
4170
4300
85295
3110
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki pomocy społecznej
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
55.450
45.500
44.500
1.000
9.950
9.950
900
 
90004
4300
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup usług pozostałych
5.000
 
5.000
5.000
 
 
§2
 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków gminy o kwotę  60.800 zł w następujący sposób:
 
Dział
Rozdział
Paragraf
Wyszczególnienie
Kwota
801
80113
4700
OŚWIATA I   WYCHOWANIE
Dowożenie uczniów do szkół
Szkolenia pracowników
350
350
350
852
85206
3020
4010
4110
4120
4210
4280
4300
4410
4440
4700
85219
4480
85295
4110
4120
4170
4300
POMOC SPOŁECZNA
Wspieranie rodziny
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników
Ośrodki pomocy społecznej
Podatek od nieruchomości
Pozostała działalność
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
55.450
44.500
2.000
29.000
5.300
700
1.000
200
600
3.500
1.200
1.000
1.000
1.000
9.950
410
40
1.500
8.000
900
 
90004
4170
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wynagrodzenia bezosobowe
5.000
 
5.000
5.000
 
 
 §3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
««« wstecz
ilość odwiedzin: 73599 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup