BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rejestr zmian
Menu / Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej / Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji
Dodanie nowej wiadomości 2012-03-06 10:16:19
Ewelina Jankowska
Data rozpoczęcia 21-02-2012
 
Tytuł Zmiany budżetu gminy na 2012 rok
 
Numer XIV/88/2012
 
Podpis Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Miękoś
 
Krótki opis treść w uchwale
 
Treść
                   Uchwała  Nr XIV/88/2012                      
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 21  lutego  2012 roku
 
w sprawie: zmiany budżetu gminy  na  2012  rok
 
            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje:
 
§1
 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy o  22.921  zł w następujący sposób:
 
Dział
Rozdział
Paragraf
Wyszczególnienie
Kwota
854
85495
2009
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki” z budżetu państwa w ramach Działania 9.1 Priorytet IX PO KL
14.921
14.921
14.921
900
90001
0960
GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
(Darowizny na ochronę środowiska)
8.000
 
8.000
8.000
 
§2
 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków gminy o kwotę  107.472 zł w następujący sposób:
 
Dział
Rozdział
Paragraf
Wyszczególnienie
Kwota
854
85495
4177
4179
4307
4309
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
99.472
99.472
46.291
8.169
38.260
6.752
900
 
90001
6050
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Wykup gruntu pod przepompownię w Radomyślu Wielkim”
8.000
 
8.000
8.000
 
§3
 
 
Zwiększa  się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę  84.551 zł.
 
§4
 
Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 84.551 zł tytułem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950) na sfinansowanie planowanego deficytu.
 
§5
 
 
Łączna kwota planowanych dochodów budżetu po zmianach wynosi 38.326.079 , a łączna kwota planowanych wydatków budżetu  38.834.270  zł.
 
§6
 
1.Przychody budżetu gminy w kwocie  3.527.793 zł stanowią:
a) pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie   3.382.284 zł , z tego: na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  2.958.644zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu 423.640 zł
b) spłaty rat pożyczek  udzielonych przez gminę w latach ubiegłych w kwocie 60.958 zł, z tego na spłaty  wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów 60.958 zł
c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,  wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek lub zobowiązań z emisji papierów wartościowych zaciąganych w latach  ubiegłych w kwocie 84.551 zł, z tego : na sfinansowanie planowanego deficytu 84.551 zł.
  
2.Rozchody budżetu gminy w kwocie  3.019.602 zł obejmują spłaty rat kredytów (2.915.602) i pożyczek (104.000).
 
 
 §7
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     
 
««« wstecz
ilość odwiedzin: 73599 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup