BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rejestr zmian
Menu / Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej / Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji
Dodanie nowej wiadomości 2012-03-06 10:10:28
Ewelina Jankowska
Data rozpoczęcia 21-02-2012
 
Tytuł Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2012 r.
 
Numer XIV/87/2012
 
Podpis Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Miękoś
 
Krótki opis Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na I pólrocze 2012 r w brzemieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
Treść
 
Uchwała Nr XIV/87/2012
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 21 lutego 2012 r.
 
 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2012 rok.
 
  
Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.) oraz § 97 ust. 1 Statutu Gminy Radomyśl Wielki (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 5, poz. 82 z 2003 r.)
 
Rada Miejska w Radomyślu Wielkim
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
 
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim na  I półrocze 2012 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
 
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Załącznik do uchwały Nr XIV/87/2012
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 21 lutego 2012 r.
PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim na I półrocze 2012 rok.
 
Lp.
Termin
Przedmiot kontroli
 
Materiały stanowiące
podstawę kontroli
 
1.
marzec/kwiecień
 
 
1. Kontrola wydatków na zimowe utrzymanie dróg 2011/2012.
2. Kontrola dotacji dla ZGKiM na pokrycie różnicy cen wywozu nieczystości stałych
za 2011 rok.
3. Analiza realizacji wydatków w ramach dotacji udzielonej w trybie ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej (kluby sportowe)
 
 
 
Dokumenty inwestycyjne
i finansowo księgowe.
 
2.
maj
 
1. Kontrola dotacji dla niepublicznych przedszkoli za 2011 rok.
2. Kontrola wydatków poniesionych w 2011 roku na koszenie poboczy i rowów przy drogach gminnych (procedura przetargowa).  
3. Kontrola dotacji dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
 
Dokumenty inwestycyjne
i finansowo księgowe.
 
3.
czerwiec
 
1. Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r. wraz z opinią Regionalną Izbą Obrachunkową o tym sprawozdaniu.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego. 
3. Rozpatrzenie stanu mienia komunalnego w Gminie Radomyśl Wielki.
4. Wypracowanie wniosku o absolutorium dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego z tytułu wykonania budżetu gminy na 2011 r.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Sprawozdanie finansowe
Informacja o stanie mienia komunalnego.
 
 
 
««« wstecz
ilość odwiedzin: 73527 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup