BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rejestr zmian
Menu / Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej / Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji
Dodanie nowej wiadomości 2012-03-06 08:18:24
Ewelina Jankowska
Data rozpoczęcia 21-02-2012
 
Tytuł Zmiany trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
 
Numer XIV/85/2012
 
Podpis Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Miękoś
 
Krótki opis treść w uchwale
 
Treść
 
Uchwała Nr  XIV/85/2012   
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 21  lutego 2012 roku
 
 
w sprawie zmiany trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.  6 ust.2 pkt 4 w zw. z art. 9 a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. nr 180 poz. 1493 z późn. zm.)
 
Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
W załączniku do uchwały Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wprowadza się następujące zmiany:
 
1.        § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Działania grupy roboczej są prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” (Dz.U. z 2011 r. nr 209, poz. 1245)”
 
2.      § 4 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Z każdego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej sporządzany jest protokół.”
 
3.      § 4 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej mogą posługiwać się przy wykonywaniu swoich czynności: formularzami Niebieskie Karty, gdy została rozpoczęta procedura Niebieskiej Karty, listą obecności potwierdzającą każdorazowo udział  w zebraniach Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej, protokołem z posiedzenia oraz innymi formularzami i dokumentami usprawniającymi ich działania.”
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
««« wstecz
ilość odwiedzin: 73527 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup