BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rejestr zmian
Menu / Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej / Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji
Dodanie nowej wiadomości 2012-03-06 08:15:27
Ewelina Jankowska
Data rozpoczęcia 21-02-2012
 
Tytuł Nadanie Statutu GOPS
 
Numer XIV/84/2012
 
Podpis Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Miękoś
 
Krótki opis Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.
 
Treść
 
Uchwała Nr  XIV/84/2012
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 21 lutego 2012 r.
 
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim.
 
Na podstawie art. 9 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  oraz art. 110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) a także  art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 147 poz. 1240 z póź. zm.)
 
Rada Miejska w Radomyślu Wielkim
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
 
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim Nr XVI/117/04 z dnia 29 czerwca 2004 r., w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim wraz z późniejszymi zmianami: Nr IV/31/07 z dnia 23 lutego 2007 r., Nr XV/107/08 z dnia 27 marca 2008 r., Nr XX/137/08 z dnia 11 września 2008r.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Pliki zal_do_84_statut_gops.docx
STATUT GOPS
 
««« wstecz
ilość odwiedzin: 73527 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup