BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Radomyśl Wielki, 2009-12-30
 
 
Urząd Miejski
w Radomyślu Wielkim
Rynek 32

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim.

 

1. Stanowisko pracy: podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki nieruchomościami

2. Niezbędne wymagania dla kandydatów

- obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

- brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe

- wykształcenie wyższe

- preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia

- doświadczenie zawodowe – ogólny staż pracy co najmniej 2 lata (w tym preferowani kandydaci ze stażem pracy w administracji samorządowej powyżej 6 miesięcy

3. Wymagania dodatkowe:

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word i Excel

- umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystania ich w praktyce

4. Zakres zadań:

- prowadzenie i nadzorowanie przetargów na roboty budowlane, usługi i dostawy organizowanych przez Gminę Radomyśl Wielki i jej jednostki organizacyjne

- nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom, prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów

- prowadzenie spraw związanych z geodezyjnymi podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości

- regulowanie stanów prawnych dróg gminnych i innych gruntów

5. Wymagane dokumenty:
- CV, list motywacyjny
- kwestionariusz osobowy

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy

- oświadczenie kandydata o niekaralności

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście pok. nr 23 lub przesłać na adres:               

                          Urząd Miejski

                           Rynek 32

                           39-310 Radomyśl Wielki

z dopiskiem na kopercie „nabór na stanowisko urzędnicze” do dnia 20 stycznia 2010roku do godz. 15 00

7. Dodatkowe informacje:

Z osobami, które spełnią wymagania formalne będą przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, o terminie rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia kompetencji kandydata poprzez wypełnienie testów z:

- ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z p. zm.)

- ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 j.t. z 2007r.)

- ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 t.j. z 2004r.) Dział III rozdział 1 i 2

 

                                                                                   Burmistrz Radomyśla Wielkiego

                                                          inż. Józef Rybiński

 
 

Uwaga: procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Pliki do pobrania
  kwestionariusz_osobowy.pdf
Kwestionariusz osobowy - pobierz
ilość odwiedzin: 67716 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup